Antrepo Nedir? Antrepo Tipleri Nelerdir?

Bu yazımızda ithalat veya ihracat yapan firmalar için önemli kavramlardan biri olan antrepoyu inceleyeceğiz. Antrepo nedir, antrepo tipleri nelerdir gibi soruların cevaplarını bulabilirsiniz.

Antrepo, günlük hayatımızda karşımıza çıkan Fransızca kökenli bir kelimedir. Antrepo, gümrük işlemlerine tabii tutulan eşya ve malların konulduğu, depolandığı yer demektir. Genellikle gümrük binalarına yakın olurlar. Antrepoda tutulan eşya, mallar için süre sınırlaması yoktur. İthalat yapan firmalar bir ülkenin mallarını başka ülkeye getirmeleri halinde vergi ödemesine tabii tutulurlar.  Antrepo da tutulan eşya, mallar için vergi ödenmesi olmadığından ithalat yapan firmalar malları antrepo da tutabilirler. Eşya, malların satılması halinde de gerekli bütün vergiler ödenir.

Bu yazının ilerleyen bölümlerinde antrepo kavramı hakkında detaylı bilgiler bulabilirsiniz. İlk olarak antrepo çeşitleri hakkında bilgi vermek gerekirse;

ANTREPO ÇEŞİTLERİ NELERDİR?

Antreponun iki çeşidi bulunmaktadır; Genel Antrepo ve Özel Antrepo. Bu iki antrepo çeşidi için detayları aşağıda bulabilirsiniz;

GENEL ANTREPO NEDİR?

Genel antrepo;  Eşyaların korunması için herkesin kullanabileceği depolardır. 3’e ayrılır.

 • A tipi genel antrepo
 • B tipi genel antrepo
 • F tipi genel antrepo

A tipi genel antrepo nedir?

Stok kayıtlarını işletmecisi tutmaktadır. Eşya eksikliği veya eşyalarda bir hata olması halinde işletmecisi gümrük vergilerini ödemekle yükümlüdür.

B tipi genel antrepo nedir?

Antrepoda ki eşyadan  Gümrük Kanunu'nun 97. maddesinin birinci fıkrasında belirtildiği üzere antrepo beyannamesini kullanıcı verir. Antrepo işletmecisinin işlevi sınırlıdır. Antrepo işletmecisi stok kontrolü yapmaz sadece antrepoyu kiralar. Stok kontrolleri olmamasından dolayı beyanname ve belgeler gümrük kontrollerine tabii tutulur.

F tipi antrepo nedir?

Genel antrepo olarak da nitelendirilen F tipi antrepolar eşyaların geçici olarak depolandıkları yerdir. Gümrük idareleri işletmektedir.

ÖZEL ANTREPO NEDİR?

Özel antrepo; eşyaların sadece antrepo işletmecisine ait olduğu durumlarda kullanılan depolardır. 3’e ayrılır.

 • C tipi özel antrepo
 • D tipi özel antrepo
 • E tipi özel antrepo

C TİPİ ÖZEL ANTREPO NEDİR?

Kullanıcı ve işleticinin aynı kişi olduğu antrepoya alınan eşyadan bu kişinin sorumlu olduğu bir antrepo çeşididir.

D TİPİ ANTREPO NEDİR?

Kullanıcı ve işleticinin aynı kişi olduğu Gümrük Kanunu'nun 104. maddesinin üçüncü fıkrasının uygulandığı özel antrepo tipidir. Eşyanın antrepoya alındığı tarihteki kıymet miktarı dikkate alınarak vergiler hesaplandığından buralara konulan eşya, basitleştirilmiş usul ile serbest dolaşıma çıkarılabilir.

E TİPİ ÖZEL ANTREPO NEDİR?

Kullanıcı ve işleticinin aynı kişi olduğu,  Gümrük Kanunu'nun 93. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, izin hak sahibinin depolama yerinin antrepo sayıldığı veya depolama yeri olmasa dâhi, eşyaya antrepo rejimi hükümlerinin uygulandığı özel antrepo tipidir.

ANTREPO OLARAK TANIMLANAN YERLER NERELERDİR?

En çok karıştırılan konulardan biri hangi mekanların antrepo olarak tanımlanması kavramıdır. Genel olarak antrepo olarak tanımlanan yerler aşağıda listelenmiştir;

 • Geçici depolamanın yapıldığı yerler,
 • Gümrük idaresi, verilen izinin de A, B, C veya D tipi gümrük antreposu olarak onaylanmış depolar eklentiler veya diğer her türlü yerler olarak tanımlanan binalar,
 • Aynı çevrede birden fazla gümrük antreposu tanımlanmaz
 • A, C, D ve E tipi gümrük antrepoları, tarım ürünleri lisanslı depoları olarak kullanılabilmektedir.

 

ANTREPOYA HANGİ TÜR EŞYALAR KONULABİLİR?

Diğer önemli başlıklardan biri firmaların hangi eşyaları antrepoda tutabilecekleridir. Bu konu iki ana başlık altında toplanabilir;

 • Serbest dolaşımda olmayan eşya
 • Serbest dolaşımda olan eşya

Serbest dolaşımda olan eşyanın ihraç edilmesi, gümrükçe onaylanmış bir işlem ya da kullanıma tabii tutulması zorunludur. Koşulların sağlanmaması halinde  bir yılda beş defayı geçmemek üzere yetkilendirilmiş gümrük müşaviri veya gümrük memuru gözetiminde eşyanın antrepodan çıkartılmasına izin verilerek beyanname iptal edilir.

ANTREPOYA KONULAN EŞYALARIN SINIFLANDIRILMASI NEYE GÖRE YAPILIR?

Eşyalar niteliklerine göre belirlenip özel veya genel antrepoya konulabilirler. Üç çeşit liste vardır.

 1. Parlayıcı, Patlayıcı, Yanıcı ve Yanmayı Artırıcı Eşya
 2. Diğer Tehlikeli ve Zararlı Maddeler
 3. Korunmaları, soğuk hava depolarında olduğu gibi özel tertibat gerektiren eşya
 • (Ek:RG-12/6/2012-28321) EK-62’de yer alan diğer tehlikeli ve zararlı maddeler ile bir arada bulundukları eşya için tehlike ve zarar doğurabilecek eşya, eşyanın niteliklerine uygun gerekli tedbirlerin alınması suretiyle genel veya özel antrepolara konulabilir.
 • (Ek:RG-12/6/2012-28321) Bir arada bulundukları eşya için ayrı bölümlerde depolansa dahi tehlike ve zarar doğurabilecek eşya genel antrepolara alınmaz.
 • (Ek:RG-12/6/2012-28321) Aynı antrepo açma ve işletme izni kapsamında bir antreponun belirli bir bölümünde üçüncü fıkrada sayılan eşyanın depolanması, bu türden eşyanın konulması için antrepoda belirli bir bölümün ayrılmış olması ve bu türden eşyanın konulabileceği antrepolar için gerekli belgelerin ilgili gümrük müdürlüğüne ibraz edilmesi koşuluyla mümkündür.
 • (Ek:RG-12/6/2012-28321) Üçüncü fıkrada sayılan ve aynı sevkiyat kapsamında bir arada bulundukları eşyanın tali unsuru niteliğindeki eşyanın, diğer eşyaya zarar vermeyecek  şekilde, genel veya özel antrepoların ayrı bölümlerine gerekli tedbirler alınmak suretiyle konulmasına, antrepo işleticisinin yazılı ve gerekçeli talebine istinaden, eşyanın niteliği, miktarı, kap ve ambalajları gibi unsurlar dikkate alınarak ilgili gümrük idaresince izin verilebilir.

 

İZİN ALINARAK ANTREPOYA KONULABİLECEK EŞYALAR NELERDİR?

Bu tarz konular detaylı bilgi ve danışmanlık gerektirir. Önerimiz antrepo rejimi hakkında konusunda uzman profesyonellerden destek almanızdır.

 1. Yabancı ülkelerden gelen Türkiye’ ye girişi, Türkiye’ye transit girmesi yasak olan eşyalar,
 2. Ambalajlarının üzerinde üretildiği ülkeden farklı ülkenin ürünü olduğu görüşüne sahip olan simge, yazı olması
 3. İhracat için kullanılanlar hariç yerli mamul ve mahsullerimiz için kullanılmak üzere ve bunların yabancı menşeli olduğunu gösterecek veya bu izlenimi uyandıracak,

Üzerlerinde yabancı dil ile basılı veya yazılı her türlü boş zarf, şerit, etiket, damga ve benzeri eşya ile Türkiye’de düzenlenebilecek belgeleri yabancı ülkelerde düzenlenmiş gibi gösterebilecek yabancı firmalara ait üzerleri imzalı veya imzasız olsun proforma faturalar hariç boş faturalar,

 1.  Hak sahibinin yetkilerine tecavüz eder mahiyetteki eşya,
 2. Kanuni süresini dolduran ve tasfiyesi gereken eşyalar, sahipleri tarafından geçici depolama yerlerinde gümrüğe terk edilmiş olan eşyalar geçici depolama yerlerinde yapılan yoklamalar sonunda fazla çıkan eşyalar için izin lazımdır.

 

ANTREPOLARDA MEYDANA GELEN USLSÜZLÜKLERDE UYGUNLANACAK YAPTIRIMLAR NELERDİR?

Yasal zorunlulukların yerine getirilmemesi durumunda şirketler için çeşitli yaptırımlar uygulanmaktadır. Genel anlamda yaptırımları aşağıdaki gibi listeleyebiliriz;

 1. Teminat olsa dahi; gümrük işlemleri başlamadan, işlemler bitince gümrük idaresinin izni olmadan antrepolardan
 • Kısmen, tamamen eşya çıkartılması
 • Eşyaların değiştirilmesi
 • Kayıtlardaki eşya sayısı ile eşya sayısının uyuşmaması halinde

Eşyanın gümrük vergileri yanı sıra değerinin iki katı para cezasına tabii tutulur.

Kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde;

 • Eşya 117. 180. Madde hükümlerince tasfiye edilmesi
 • Fazla çıkan eşyalara ithalat ihracat vergi tutarı kadar para cezasına tabii tutulur.
 • Gümrüksüz satış mağazalarında;
 • Hak sahibi olmayana satış yapılan eşyaya,
 • Hak sahibi olmakla limit üstü satış yapılması gerçekleşen eşyaya,

İthalat vergilerine ek bu vergilerin üç katı para cezasına tabii tutulur.

Antrepolardaki eşya ile beyannamedeki eşya arasında fark olması durumunda;

 • Bu eşyanın gümrüklenmiş değerinin iki katı para cezasına tabii tutulur.
 • Eşyaya el konularak eşyanın mülkiyeti kamuya geçirilir.
 • Eşya 117. 180. Maddelere göre tasfiye edilir.

 

ANTREPOYA EŞYA NASIL ALINIR?

Tüm bu kavramlar paralelinde yasal olarak antrepoya nasıl eşya alınması konusunda da aşağıdaki ana başlıkları takip etmeniz önemlidir.

 1. Gümrük beyanında bulunulur. Bu gümrük beyannamesi antrepo beyannamesidir.
 2. Antrepo beyannamesinin gümrük idaresinde tescil edilir.
 3. Antrepo beyannamesinin doğruluğu teyit edilir.
 4. Eşya muayenesi gerçekleşir.
 5. Muayene sonucunda eşya beyana uygun olursa antrepoya alınır.
 6. Beyana ek belgeler istenilebilir.
 7. Antrepo beyannamesi sonucu eşya için ödenmesi gereken belgeler teminata bağlanır, damga vergisi ödenir.
 8. Antrepodaki eşya kullanıma hazırdır.
 9. Antrepodaki eşyanın çıkarılması ise kullanıma tabii tutulması ya da gümrükçe onaylanmış başka işlem gerektirebilir.

Umarım antrepo konulu hazırlamış olduğumuz yazımız sizler için faydalı olmuştur. İlginizi çekebilecek diğer konular için blog yazılarımızı okumanızı tavsiye ederiz. İnksen olarak her türlü teknolojik çözüm ve dijital dönüşüm hizmeti ile süreçlerinize katma değer katıyoruz.

İnksen akademi içerisinde bulunan tüm yazılar için tıklayınız.

inksen akademi - 5.1.2021